Hlavné priority a oblasti

Môj fokus sú ľudia

vízie, priority a ciele

Hlavnej kategórii, ktorej sa chcem venovať sú predovšetkým mladí ľudia , ale  takisto aj občania ostatných vekových kategórii, rodiny aj slobodní a taktiež ľudia, ktorí potrebujú novú šancu pre lepší život.

Mám niekoľko návrhov, nápadov a víziu ako vytvárať lepšie podmienky pre:

S tým súvisí:

Duševné zdravie a zdravý životný štýl spojený so športovou aktivitou a podporou športu pohybom, sebapoznanie, rozvoj, praktická príprava na život,  zmysluplná práca, ktorá vychádza z našich talentov a dokáže uživiť nás aj rodinu, zdravá komunita a dôstojné bývanie.

Bývanie, práca a podnikanie

V mojej politickej misii je pre mňa dôležité pomáhať k naštartovaniu, udržaniu a rozvinutiu perspektívnych projektov podnikania so sociálnym rozmerom podľa vzoru Tomáša Baťu, tretieho sektora, cirkvi. Po dôkladnej analýze bohatstva celého Slovenska, ktoré sa skrýva v ľuďoch a ich schopnostiach, krásnych miestach a prírodných zdrojoch je potrebné nevyhnutne vypracovať dlhodobú stratégiu a víziu rozvoja s cieľom zvýšenia životnej úrovne vo všetkých oblastiach.  Na základe tejto analýzy je potrebné a dôležité nastaviť  efektívny funkčný systém, ktorý pod vedením šikovných, charakterných, múdrych a kompetentných ľudí zabezpečí to, že Slovensko bude schopné napredovať a zaradiť sa k vyspelým a úspešným krajinám EURÓPY.

Je to beh na dlhé trate, ale mám nádej, že je možné vyhrávať a dosahovať jednotlivé naplánované etapy nadväzujúce na seba. V rámci hľadania možností bývania okrem dostupného nájomného bývania verím, že je možné obnoviť model družstevných bytov, ktoré si ľudia neskôr budú môcť odkúpiť v dostupných cenách reflektujúcich životnú úroveň. Taktiež som presvedčený, že je možné naštartovať pilotné projekty so svojpomocnou výstavbou domčekov pre minoritu a majoritu. Je potrebné obnoviť výstavbu bytových jednotiek pre ľudí pracujúcich v zdravotníctve, sociálnych  a iných prospešných profesiách.

Ľudia žijúci na hranici chudoby, menšiny a rómski spoluobčania, ktorí žijú v ťažkých životných podmienkach  a chcú pracovať, je možné začleniť do spoločnosti vhodnou prácou a prístupom modelov, ktoré sa osvedčili na iných miestach Slovenska a v zahraničí. Spojenie pracovnej príležitosti, dostupného bývania a komunity, kde môže majorita a minorita spoločne rásť je jedna z možných alternatív riešenia situácie, kde je chudoba, nevzdelanosť a hrozí zvyšovanie kriminality. Na riešenie pomenovaných návrhov je potrebná jasná dlhodobá vízia, súčinnosť štátu, pozemkového fondu, samosprávy, miest, cirkví a tretieho sektora, podnikateľov zo sociálnym cítením, ktorých je potrebné zvýhodniť a podporovať. Som presvedčený, že to je jedna z ciest, ako efektívne využiť dotácie a eurofondy, ktoré Slovensko môže čerpať a efektívne využiť. Na to nám môže poslúžiť úspešný príklad Poľska. Je nutné spojiť to s návrhmi a podporou zákonov schválených v parlamente, ktoré budú zjednodušovať ľuďom život a nie komplikovať. Tak, aby sme mohli stavať, bývať, pracovať a dôstojne žiť tu na Slovensku. Na to je potrebné nájsť balans vo vyriešení energetických hrozieb a zjednodušení procesov a byrokracie pri výstavbe nových jednotiek bývania a pri rozvoji podnikania.

Kultúra, vzdelávanie, menšiny a znevýhodnení

Veľké projekty, ktoré som pre mladých spoluvytváral, viedol a realizoval s úžasným tímom mi potvrdili, že sa oplatí investovať do mladej generácie v oblastiach prevencie protidrogovej, proti kriminalite, budovanie a rozvoj charakteru a talentov.

Má zmysel odhaľovať a naučiť mládež používať kľúče dobrého charakteru a cností prostredníctvom zmysluplnej kultúry a kreatívnych vzdelávacích programov, kde skúsenejší a starší odovzdávajú skúsenosti mladším. Otvárajú nové dvere a možnosti uplatnenia. Preto je dôležité ich podporovať. Majú veľký zmysel, aby sa jedinec aj spoločnosť mali lepšie.

Kultúra je silný nástroj, ktorý odráža situáciu a stav v spoločnosti, ale zároveň povznáša, vzdeláva, buduje zdravú identitu jednotlivca a tiež slovenského povedomia na základe odkazu a prínosu Cyrila a Metoda, Bernolákovcov, Štúrovcov, M.R.Štefánika a ďalších vzácnych ľudí, lídrov, vďaka ktorým Slováci existujú a majú vlastný štát a jazyk. Kultúra môže motivovať, spájať a môže byť nápomocná, aby sme boli lepšími ľuďmi a žilo sa nám lepšie. 

Potrebuje sa systémovo rozdeliť na primárnu a sekundárnu, potrebuje jasnú víziu, štruktúru a je nutné jej venovať oveľa väčšiu pozornosť ako doteraz. V kultúre je dôležité zachovanie budov, pamiatok a materiálnych vecí, ale predovšetkým potrebujeme myslieť na ľudí, ktorí tú kultúru svojim vnútorným bohatstvom tvoria.

V tom všetkom nesmieme zabúdať na menšiny, znevýhodnených a potrebujeme vytvárať a podporovať taký systém a prostredie, v ktorom sa budú vedieť uplatniť, cítiť sa potrební, užitoční, čo je jedna z hlavných podmienok pravého šťastia človeka.

zdravé podnikateľské prostredie

Mám konkrétne nápady, riešenia a som typ, ktorý hľadá, spája a nachádza riešenia aj uprostred krízy. Podarilo sa mi dosiahnuť niekoľko významných úspechov a reprezentovať Slovensko aj v EU, naštartovať a rozbehnúť úspešný startup. Pozitívne zmenil život desaťtisícom mladých ľudí na Slovensku a v Čechách.

Je veľmi potrebné vytvárať aj zdravé podnikateľské prostredie, odbúrať nezmyselnú záťaž byrokraciou, sfunkčniť a zjednotiť systém digitalizácie a nezaťažovať ľudí povinnosťami, ktoré má urobiť štát. Potrebujeme podporiť nielen veľké korporácie, ale aj začínajúcich inovatívnych a kreatívnych ľudí so srdcom, ktorí chcú meniť svet. Rád by som v politike zúročil moje doterajšie skúsenosti v zastupovaní ľudí v parlamente, ako jeden z nich.

Krajina potrebuje víziu, súčinnosť jednotlivých rezortov s jasnými dobrými dlhodobými cieľmi, stratégiou, ako ich dosiahnuť.

 

 K tomu je nevyhnutný pevný charakter kompetentných lídrov s hodnotami, ktorí dokážu viesť. Je nutné zjednotenie lídrov a dobrých ľudí tak, aby sme „nakazili“ a získali aj tých, ktorí na strane dobra ešte nie sú. Verím, že okrem iného aj toto je cesta pre zvýšenie životnej úrovne. Toto je možné ovplyvniť len zo sféry vplyvu, ktorý politika ponúka, preto kandidujem a chcem byť v tomto poslaní nápomocný.